• Fra forsvarsverk til kunsthåndverk
 • Kommandantboligen på Blaker skanse.

  Fra forsvarsverk til kunsthåndverk

  Blaker skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Blaker, nåværende Lillestrøm kommune. Den ble anlagt i 1682 som en del av forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra svenskene.

  For å forstå hva Blaker skanse er og hvilken betydning stedet har hatt, må man tilbake til 1682 da det nå fredete forsvarsverket ble anlagt. På en ås med utsikt over Glomma ble Blaker skanse bygget som ledd i en systematisk befestning av hele Glommalinja. For å beskytte mot angrep måtte man hindre fienden i å krysse elven, og Blakersund var et viktig fergested.

  Skansen blir en stjerne

  I begynnelsen hadde skansen åpen rygg mot Glomma, men på 1750-tallet ble den ombygget til en lukket stjerneskanse – en bastionfestning. Ulikt tilfellet med en mer tradisjonell ringfestning, kan man med en stjernefestning forsvare seg mot angripere fra alle vinkler, også når angriperne befinner seg inntil muren. De ulike kantene, bastionene, kan også dekke hverandre. En stjerneformet skanse gir også bedre beskyttelse mot kanonkuler siden kanonkulene sjeldnere vil treffe vinkelrett på muren.

  Kamper med svenskene

  Blaker skanse var involvert i kamper i 1718, under den store nordiske krigen som ble ført i Nord- og Øst-Europa fra 1700 til 1721. Dette var en periode med intense konflikter mellom Sverige på den ene siden og en større koalisjon på den andre, besående blant annet av Danmark-Norge. Svenske styrker beleiret Blaker skanse og etter en mindre trefning og noen skuddvekslinger, ble beleiringen gitt opp etter tolv dager.

  I siste halvdel av 1700-tallet ble garnisoner ved et par anledninger trukket ut fra Blaker skanse, for så å bli gjeninnsatt. I april 1808 ble den da ubevoktede skansen inntatt av en svensk styrke ledet av grev Mörner, men disse ble fordrevet etter et par dager. Under retretten fra Blaker gikk de svenske styrkene inn i et norsk bakhold ved Toverud i Aurskog.

  Fra forsvar til kunst

  I 1814 bevoktet en stor garnisonstyrke Blaker skanse, men under krigen som varte sommeren over, ble ikke skansen berørt av krigshandlinger. Skansen ble nedlagt som festning i 1820. Den forble imidlertid et militært anlegg frem til den ble solgt til private eiere i 1893. Den norske stat kjøpte tilbake Blaker skanse i 1916, og åpnet Statens husflidskole året etter. Dette tilførte en ny dimensjon til stedet som har vært en del av dets identitet siden: Frem til 2004 var Blaker skanse en høyskole for forming, design og kunsthåndverk, og stedet er dag i dag et viktig sete for kunstutøvelse og kunsthåndverkstradisjoner.

  Bygninger

  Skansen har flere bemerkelsesverdige bygninger.

  Kommandantboligen var opprinnelig fra 1813. Den brant ned i 1973, ble restaurert og sto ferdig i 1977. Den utvendige delen av det restaurerte bygget er fredet.

  Artilleribygningen ble bygget i 1751-52, restaurert i 1920-30 og er en av landets største fredede trebygninger.

  Krutthuset ble bygget av stein i 1759. Det ble restaurert i 1937.

  Smia ble oppført i 1920, for så å bli utvidet i 1936.

  Fakta om ordet skanse

  Ordet ‘skanse’ (lat. absconius) betyr noe dekkende eller beskyttende. I dag brukes ordet skanse i forbindelse med militære anlegg som for eksempel festning eller et forsvarsverk. Forskansningsbehovet er i dag borte. Bevegelsen går for så vidt motsatt vei – vi åpner opp området. Beskyttelse er like fullt den rådende tanken, om enn i en litt annen betydning: Det utvikles et bærekraftig helhetsperspektiv for stedet slik at de ressursmessige forutsetningene ikke forringes over tid. Stedet skal ivaretas gjennom miljøplanmessig bruk.